Cele i działania przedszkola

Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na osobisty rozwój dziecka, jego dążenie do samorealizacji, autokreacji i budowania własnej tożsamości poprzez doświadczanie siebie w relacjach z osobami z najbliższego środowiska oraz w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

Chcemy, aby nasi wychowankowie byli świadomi swojego miejsca i roli w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Aby byli przygotowani do przyjmowania na siebie różnorodnych ról społecznych, dokonywania wyborów i ponoszenia odpowiedzialności za te wybory.

W stałej współpracy z rodzicami wspomagamy rozwój dzieci tak, by w przyszłości były samodzielnie twórcze i odpowiedzialne.

W codziennej pracy stwarzamy sytuacje edukacyjne, które umożliwiają wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w dalszej edukacji.

Indywidualna praca z dziećmi w małolicznych grupach (do 12 osób) pozwala nauczycielowi na poświęcenie każdemu dziecku wystarczającej ilości czasu, stwarza możliwość niwelowania różnic rozwojowych. Odpowiednio ukierunkowany rozwój dziecka w grupie rówieśniczej nabiera właściwego tempa, zarówno w sferze społecznej jak i w kontekście przyswajania nowych umiejętności. Dlatego tak ważną rolę w życiu trzy, cztero i pięciolatka odgrywa przedszkole.

W żłobku praca z dziećmi poza opieką ukierunkowana jest przede wszystkim na pogłębianie umiejętności funkcjonowania w grupie (małym społeczeństwie), naukę samodzielnego spożywania posiłków, korzystanie z nocnika, sygnalizowanie potrzeb, przyswajanie zasad obowiązujących w żłobku i rozwijanie indywidualnych zdolności. W planie każdego tygodnia jest czas na zabawy dowolne i zorganizowane, zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, czytanie bajek, kontakt z przyrodą i wiele innych.

W grupach przedszkolnych, z uwagi na wiek dzieci, wachlarz zajęć jest obszerniejszy. Niezależnie od Podstawy Programowej wzbogacają go wyjścia i wycieczki, odwiedziny zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji (np. Dogoterapia, ZOO, Filharmonia, Insytut Europejski). Uzupełniają go również zajęcia dodatkowe (patrz: „Zajęcia”).

Rozkład zajęć planowany jest w oparciu o zamierzenia pedagogiczne w następujących obszarach:

  • Praca z dzieckiem – przede wszystkim uczestnictwo dzieci w formach artystycznych i kulturalnych, kształtowanie postaw literackich, wykorzystywanie zabaw ruchowych, wdrażanie dzieci do respektowania praw i obowiązków człowieka, zapoznawanie z tematyką ekologiczną, kształtowanie postaw prozdrowotnych.
  • Współpraca ze środowiskiem – współpraca z takimi instytucjami jak Domy Kultury, Teatry, Filharmonia, inne Przedszkola, Muzea, organizacje pozarządowe itp.
  • Współpraca z rodzicami – organizowanie regularnych konsultacji z rodzicami, bieżące informowanie o wszystkich wydarzeniach, wyjściach, pracach domowych, organizowanie imprez z udziałem rodziców takich jak Bal jesieni, Pakowanie prezentów, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Wiosenny dzień sportu itp., organizowanie spotkań tematycznych (np. spotkanie z lekarzem pediatrą).
  • Doskonalenie kadry pedagogicznej.

Celem nadrzędnym jest to, aby dzieci czuły się u nas jak w domu, aby panowała miła, przyjazna atmosfera, aby dzieci z chęcią przychodziły do Koliberka.

Społeczność przedszkolna to również personel obsługi, administracja oraz rodziny naszych wychowanków. Bez ich pomocy oraz współpracy z nimi proces wychowania byłby niemożliwy. Będziemy uczyć się razem i nawzajem od siebie, szanując każdą rodzinną indywidualność. Jest to jedyna droga do tego, aby nasze dzieci wychowywały się w poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i miłości, aby umiały i chciały dzielić się sobą z innymi.

Zadowolenie i bezpieczeństwo dzieci to nasz priorytet!