Żłobek Koliberek w Łodzi - ruszyliśmy od września 2020!


Opis projektu

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Klub Malucha Koliberek – Barbara Guzek realizuje projekt nr RPLD.10.01.00-10-C008/19 pt. „Żłobek Koliberek w Łodzi”.

Celem głównym projektu jest wzrost w okresie 01.08.2020 - 31.07.2022 r. poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 32 osób (30K/2M) zamieszkujących obszar aglomeracji łódzkiej (gminy: m.Łódź, Andrespol, Brójce, Tuszyn, Nowosolna, Rzgów, Ksawerów) pozostających bez pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, poprzez stworzenie 32 nowych miejsc i realizację w okresie 01.09.2020. -31.07.2022. bieżącej opieki nad dziećmi w żłobku przy ul. Starorudzkiej 10 B w Łodzi.

W wyniku realizacji projektu 16 osób pracujących (16K) po przerwie spowodowanej urodzeniem/ wychowaniem dziecka, będzie mogło powrócić na rynek pracy oraz 16 osób bezrobotnych/biernych zawodowo (14K/2M), dla których opieka nad dzieckiem stanowi barierę wejścia na rynek pracy, otrzyma wsparcie, pozwalające na aktywne poszukiwanie/znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Wartość projektu: 1 153 040,20 zł, w tym dofinansowanie UE: 1 049 266,36 zł.


Dokumenty do pobrania

- REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA KOLIBEREK W ŁODZI
- STATUT ŻŁOBKA KOLIBEREK W ŁODZI
- SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA
- PROCEDURY COVID-19Dokumenty rekrutacyjne do Projektu

 • 1. Regulamin uczestnictwa w Projekcie;
 • 2. Deklaracja uczestnictwa;
 • 3. Formularz rekrutacyjny;
 • 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku;
 • 6. Zaświadczenie o zatrudnieniu/powrocie do pracy – jeżeli dotyczy;
 • 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kopia) – jeżeli dotyczy;
 • 8. Zaświadczenie PUP o statusie osoby bezrobotnej – jeżeli dotyczy;
 • 9. Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej/biernej zawodowo nie zarejestrowanej w PUP – jeżeli
 • 10. Karta zgłoszenia dziecka do żłobka;
 • 11. Oświadczenie o rezygnacji uczestnictwa w projekcie;
 • 12. Umowa o świadczenie opieki w żłobku.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIAAKTUALNOSCI

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 10-24 sierpnia br. Zorganizowana zostanie zgodnie z zasadami bezstronności, jawności, przejrzystości postępowania i równości szans. Kwalifikacja wstępna kandydatów/ek zostanie przeprowadzona w oparciu o weryfikację złożonych w biurze projektu kompletnych formularzy zgłoszeniowych, w których podane zostaną dane osobowe
-adres zamieszkania; wiek; wykształcenie; płeć; stopień niepełnosprawności oraz status na rynku pracy.
O ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu zdecydują kryteria obligatoryjne, tj.:
- miejsce zamieszkania na terenie gmin: m. Łódź, Andrespol, Brójce, Tuszyn, Nowosolna, Rzgów, Ksawerów
- pozostawanie (w momencie przystąpienia do projektu) bez pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3
Oraz kryteria dodatkowe:
- płeć: Kobiety+10p/Mężczyźni+5p
- niepełnosprawność Uczestnika projektu/dziecka: +20p
- status na rynku pracy: osoby pracujące +5p; osoby bezrobotne/bierne zawodowo +10p
W przypadku jednakowej ilości punktów o wyborze uczestnika/czki zdecyduje kryterium premiujące, tj. miejsce zamieszkania na terenie gminy wiejskiej i finalnie kolejność zgłoszenia do projektu. Warunkiem przyjęcia dokumentów do procesu rekrutacji jest złożenie kompletnych i poprawnie wypełnionych formularzy. W przypadku błędnie wypełnionych dokumentów zostaniecie Państwo poproszeni o korektę, bądź uzupełnienie i oczywiście poprawione formularze będą przyjęte do udziału w rekrutacji. Istnieje możliwość przesłania kompletu podpisanych dokumentów (w plikach .pdf) drogą internetową na adres: biuro@przedszkole-koliberek.pl Informację o wynikach rekrutacji wszyscy Kandydaci otrzymają drogą mailową lub telefoniczną w dniu 25.08.2020. Dodatkowo listy osób przyjętych do projektu oraz rezerwowych zostaną opublikowane na stronie www.przedszkole-koliberek.pl w zakładce Żłobek Koliberek w Łodzi.
Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane.

OFERTY PRACY W KOLIBERKU

Rekrutacja kadry - sierpień 2020

ZAPYTANIA OFERTOWE